Regulamin

Regulamin portalu androidstuff.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu androidstuff.pl. Kontakt: kontakt ( at ) androidstuff.pl.

1. Definicje wykorzystane w regulaminie

 1. Portal – to serwis internetowy umieszczony pod adresem androidstuff.pl.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i która korzysta z usług portalu tj. przegląda, dodaje pliki, wyświetla na swoim komputerze portal. W przypadku nie ukończenia przez Użytkownika 18 roku życia wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.
 3. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Użytkownika w Portalu.
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Portalu.
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Portalu, zawarta między Użytkownikiem a Właścicielem.
 6. Uprawnienia użytkownika – komentowanie, dodawanie plików, decydowanie o zawartości treści umieszczanych na własnym koncie, z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych w Regulaminie.
 7. Konto – konto w Portalu, do którego dostęp ma jedynie jego właściciel – Użytkownik, który dokonał jednorazowo Rejestracji oraz każdorazowo podaje nazwę użytkownika i hasło. Za pośrednictwem Konta Użytkownik dokonuje zamieszczania treści w Portalu. Posiadanie konta jest nieobowiązkowe, nie warunkuje możliwości korzystania z Portalu.
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika.
 9. Treść – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 10. Komentarz – pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści, do których odniesienie zamieszczono przez innego Użytkownika. Komentarze zamieszczane są za pośrednictwem wtyczki społecznościowej serwisu facebook.com i podlegają regulaminowi tegoż serwisu. Wszelką odpowiedzialność za treści zawarte w Komentarzu ponosi Użytkownik, który Komentarz zamieścił oraz serwis facebook.com
 11. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).
 12. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).

2. Postanowienia ogólne

 1. Portal internetowy androidstuff.pl funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z portalu androidstuff.pl. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług portalu.
 2. Portal androidstuff.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów z bazy bez podania przyczyny- w szczególności, jeśli zachodzi o podejrzenie wykorzystania treści niezgodnych z prawem lub naruszających dobre zwyczaje oraz prawa osób trzecich.
 3. Portal androidstuff.pl dostępny jest 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Jednakże zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami, bądź też konserwacją Portalu i w żadnym przypadku nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami.
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.)
 5. Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie, baza danych, zawartość a także elementy graficzne stron oraz ich zawartość, które zostały udostępnione Użytkownikom poprzez Portal podlegają ochronie prawnej.
 6. Korzystanie z Portalu oraz z usług oferowanych przez Portal oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określona w niniejszym Regulaminie.
 7. W uzasadnionych przypadkach Właściciel zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do wybranych usług za pośrednictwem Portalu osobom, które ukończyły 18 rok życia. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany o decyzji Właściciela.

 

3. Zakres i warunki korzystania z Portalu

 1. W ramach Portalu Właściciel Portalu zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zakres Usług obejmuje przechowywanie przez Właściciela Portalu treści jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta lub po zaakceptowaniu Regulaminu bez konieczności wcześniejszej rejestracji.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą Rejestracji / zaakceptowania niniejszego Regulaminu Portalu. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług Portalu przez Użytkownika jest akceptacja pełnej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 5. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.
 6. Właściciel Portalu, chcąc rozwiązać Umowę, wyświetli na 14 dni przed rozwiązaniem umowy komunikat (oświadczenie) na Portalu a w przypadku Użytkowników posiadających na portalu konto poinformuje Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika.
 7. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez rezygnację z korzystania z Portalu lub poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia do Właściciela Portalu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego Konto w Serwisie informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Korzystanie z Usług Portalu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.
 10. Każdy Użytkownik korzysta z Usług Portalu na własną odpowiedzialność.
 11. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja i korzystanie z Usług Portalu są jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 12. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
 13. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 15. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 16. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność z całkowitym pominięciem Właściciela Portalu).

 

4. Rejestracja Użytkownika

 1. W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:
  1. potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,
  2. wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu,
  3. podanie Nazwy, Hasła oraz Adresu e-mail Użytkownika, który wymaga potwierdzenia poprzez naciśnięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten adres przez Właściciela Portalu,
  4. uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika oraz Hasła.
 2. Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, który jest każdorazowo zapewniany przez Właściciela Portalu po wpisaniu przez Użytkownika Hasła i Nazwy Użytkownika.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Nazwy Użytkownika oraz Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy Użytkownika i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.

5. Ochrona danych osobowych

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez androidstuff.pl, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest firma androidstuff.pl, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. androidstuff.pl przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dopełnienia obowiązków prawem przewidzianych.
 4. androidstuff.pl uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. androidstuff.pl nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.

6. Polityka prywatności

 1. Jakie rodzaje informacji gromadzi firma androidstuff.pl. androidstuff.pl zapewnia swoim użytkownikom możliwość korzystania ze swoich serwisów w sposób anonimowy. Jednak w celu założenia konta użytkownika konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, niezbędne jest podanie wymaganych danych. androidstuff.pl gromadzi informacje dotyczące interakcji z naszymi usługami, w tym: logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. oraz dane na temat statystyki oglądalności strony, ruchu do i z poszczególnych witryn. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników serwisów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest androidstuff.pl z siedzibą w Krakowie, przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Do czego wykorzystywane są zebrane informacjeDane użytkowników serwisów androidstuff.pl wykorzystuje się w następujących celach: prowadzenia, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach androidstuff.pl oraz usługach innych firm współpracujących z androidstuff.pl, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania oraz wysyłania informacji handlowych elektroniczną o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od androidstuff.pl . androidstuff.pl co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. androidstuff.pl może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczy osób odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.
 3. Zmiana danych osobowych Użytkownikom udostępniającym dane osobowe, androidstuff.pl gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam użytkownik, w przypadku gdy nie została udostępniona taka forma wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem w sposób podany w serwisie.
 4. Pliki Cookie W witrynie androidstuff.pl można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.
 5. Bezpieczeństwo Firma androidstuff.pl podejmuje wszelkie uzasadnione pod względem handlowym działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Firma androidstuff.pl nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez włamywaczy. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić firmę androidstuff.pl o takiej sytuacji.
Fora dyskusyjne dostępne w witrynie internetowej firmy androidstuff.pl są miejscami publicznymi. Nie należy podawać w nich żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika lub innych osób. Firma androidstuff.pl nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji podanych w tych miejscach. Informacje przekazywane przez naszych użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo.

7 .Prawa autorskie

 1. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Portalu oraz w ramach treści, do których zamieszcza odniesienia dysponuje:
  1. autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  2. prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,
  3. prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców,
  4. prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów.
 2. Do zamieszczania przez Użytkownika odniesień do Treści w ramach Serwisu dochodzi za pośrednictwem użycia odpowiedniego Konta Użytkownika lub formularza dostępnego na jednej z podstroi serwisu.
 3. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem kontakt@androidstuff.pl.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników odniesień do treści. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego treści podejmowane są przez Właściciela Portalu dopiero wraz z otrzymaniem zgłoszenia naruszenia.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na stronach dostępnych dla innych użytkowników Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla wszystkich innych Użytkowników strony Serwisu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Serwisu, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Serwisu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu Serwisu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku Użytkownika.

8. Reklamacje

 1. W trakcie korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest:
  1. niezwłocznie powiadomić Właściciela Portalu o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usług,
  2. utrzymywać w poufności Hasła oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Hasła,
  3. przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać/przekazywać treści zabronionych przez prawo.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres: kontakt@androidstuff.pl.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie miesiąca od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Właściciel Portalu niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez androidstuff.pl w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. androidstuff.pl zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeśli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 5. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.
 7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Właściciela Portalu.

9. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Portalu. Zmiany są uważane za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Portalu.
 2. Aktualny Regulamin Portalu jest publikowany na stronie internetowej Portalu oraz dostarczany Użytkownikowi podczas korzystania z Usług Portalu, a także na każde jego żądanie.
 3. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Portalu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników w drodze mailowej o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Portalu, a Użytkownikiem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Copyright © Android Stuff - All rights reserved | Logo designed by muzg